16сеп.

ГЕОВАРА ЕООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ГЕОВАРА ЕООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Бенефициент: ГЕОВАРА ЕООД

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност 

Приоритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 

Наименование на процедурата: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

 Код на процедура: BG16RFOP002-2.073 

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева

 Европейско финансиране: 8 500 лева

 Национално финансиране: 1 500 лева

Дата на стартиране: 14.09.2020 г.

Дата на приключване: 14.12.2020 г.

Кратко описание на проекта:

ГЕОВАРА ЕООД е дружество, което осъществява търговска дейност на територията на Република България. С изпълнението на проектното предложение дружеството ще получи подкрепа за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, каквото е и ГЕОВАРА ЕООД, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ са компенсирани икономическите загуби следствие от пандемията COVID-19.